Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Enkel deze algemene voorwaarden zijn – bij uitsluiting van alle andere – van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en adviezen van en overeenkomsten gesloten met ATELIER VERSO, met zetel te Tweekapellenstraat 48, 9050 Gent en met als ondernemingsnummer 0780.922.056 (hierna ook “Atelier Verso” of “we/wij/ons/onze” genoemd).

De “klant” (hierna ook “je/jij/jou/jouw”) verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Atelier Verso een bestelling plaatst. Atelier Verso richt zich uitdrukkelijk op de “B2B-markt” en biedt haar diensten aan klant-ondernemingen, namelijk natuurlijke of rechtspersonen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven en in die hoedanigheid een overeenkomst sluiten met Atelier Verso.

De “diensten” of de “dienst” verwijst naar de door Atelier Verso aangeboden dienstverlening die beschikbaar zijn voor aankoop, met name het grafisch ontwerp.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn steeds raadpleegbaar via https://www.atelier-verso.be/algemene-voorwaarden/ (hierna de “website” genoemd). 

De algemene voorwaarden worden steeds vóór het afsluiten van de overeenkomst ter beschikking gesteld van de klant. Door ondertekening van de offerte ga je uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien de algemene voorwaarden worden overgemaakt via mail voor het sluiten van de overeenkomst tussen de klant en Atelier Verso en er geen bezwaar wordt gemaakt tegen de algemene voorwaarden van Atelier Verso voorafgaand aan het akkoord van de klant voor het sluiten van de overeenkomst, dan geldt dit als een stilzwijgende aanvaarding. 

De voorwaarden van de klant zullen enkel van toepassing zijn als zowel Atelier Verso als de klant ze, voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en schriftelijk voor akkoord hebben bevestigd in bijzondere voorwaarden.

De onderwerpen die buiten het bestek van onderhavige algemene voorwaarden vallen, zullen worden geregeld door de algemeen gangbare rechtsregels naar Belgisch recht.

De overeenkomst komt tot stand nadat de overeenkomst tijdig (binnen de geldigheidsduur vermeld op de offerte) is ondertekend. Een akkoord per mail geldt tevens als een bindende bestelbevestiging.

 

ARTIKEL 2 informatie over de onderneming

Atelier Verso is een onderneming gespecialiseerd in grafisch ontwerp voor ondernemingen. Ze begeleiden de ondernemingen door hun adviesverlening en vormen de communicatieve brug tussen de klant en de drukker.  

Het is mogelijk om contact op te nemen met Atelier Verso via het contactformulier op de website (https://www.atelier-verso.be/contact/), per e-mail (info@atelier-verso.be) of telefonisch via het nummer + 32 4 77 91 16 91.

 

ARTIKEL 3 prijzen en betaling 

Offertes van Atelier Verso zijn, behalve indien anders wordt vermeld, slechts informatief en niet-bindend. Het product- en prijsaanbod zijn slechts geldig gedurende de uitdrukkelijk vermelde termijn van het aanbod. Indien geen termijn is vermeld, zullen offertes en aanbiedingen slechts gedurende één (1) maand met ingang van de datum van uitgifte geldig zijn.

De prijzen van de diensten zijn de prijzen die zijn vermeld in de offerte. De prijzen worden berekend per project. Atelier Verso rekent per opdracht minimaal één (1) uur aan.

De prijs geldt exclusief levering en andere kosten en exclusief btw. Bij een online bestelling zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de klant alvorens de bestelling wordt geplaatst.

De leveringskosten worden steeds aangegeven op de factuur. De leveringskosten zijn steeds ten laste van de klant, tenzij anders bepaald.

In geval van een prijsverhoging van elementen van de dienstverlening, behoudt Atelier Verso zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te herzien. De prijsherziening zal steeds gebeuren conform de wettelijke vereisten en op basis van objectieve parameters.

Atelier Verso aanvaardt de volgende betaalmethoden: overschrijving.

 

ARTIKEL 4 facturatie

Atelier Verso kan een voorschotfactuur en tussentijdse facturen opstellen.

Bij een onderbreking van zes (6) weken (geen input van klant) kan er een tussentijdse factuur worden aangerekend voor het geleverde werk.

De vervaldag wordt aangegeven op de facturen. Wanneer er geen vervaldag wordt vermeld, zal er in elk geval een betalingstermijn van vijftien (15) kalenderdagen gelden.

Elke factuur van Atelier Verso waarvan het bedrag niet of niet volledig is vereffend op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opbrengen van 10% op het factuurbedrag, dan wel aan de wettelijke interestvoet wanneer deze hoger ligt. Bovendien is vanaf dat moment ook een forfaitaire schadevergoeding van verschuldigd van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR (inclusief btw), dan wel aan de wettelijke interestvoet wanneer deze hoger ligt.

In geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden met betrekking tot één factuur door de klant, worden alle openstaande facturen van de klant onmiddellijk opeisbaar. Bovendien heeft Atelier Verso

 het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak in hoofde van Atelier Verso tot schadeloosstelling van de door haar geleden schade.

In geval van liquidatie, faillissement of uitstel van betaling van de koper, zullen de vorderingen van Atelier Verso en de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

De door de klant uitgevoerde betalingen zullen altijd eerst toegewezen worden aan alle verschuldigde renten en kosten, nadien aan de langst openstaande opeisbare facturen. Ook wanneer de klant meldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

Alle kosten met betrekking tot (buiten)gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de klant.

Klachten met betrekking tot facturen uitgegeven door Atelier Verso, dienen gemotiveerd binnen de tien (10) dagen na hun verzending door middel van een aangetekende brief aan Atelier Verso  (Tweekapellenstraat 48, 9050 Gent) of via e-mail aan info@atelier-verso.be door de klant meegedeeld te worden aan Atelier Verso. Bij ontstentenis van klacht binnen deze termijn, wordt de klant geacht de factuur te hebben aanvaard. Gelieve steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

De factuur wordt geacht ontvangen te zijn drie (3) dagen na uitgiftedatum.

 

ARTIKEL 5 uitvoering van de overeenkomst

Atelier Verso zal het nodige doen om de overeenkomst naar de eisen van goed en deugdelijk vermogen uit te voeren en heeft slechts een middelenverbintenis. Zij waarborgt geen resultaat noch de volledige correctheid van haar adviezen.

Atelier Verso heeft het recht op uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien zij niet of niet tijdig over de benodigde gegevens beschikt die door de klant dienen te worden verstrekt of waarvan de klant behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Atelier Verso de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd of de daaraan verbonden kosten heeft betaald.

Atelier Verso is dan ook niet aansprakelijk voor de correctheid van de door de Klant verstrekte informatie of voor de wijze waarop de Klant het advies en de opgemaakte documenten van Atelier Verso naleeft, gebruikt en aanpast.

Indien door Atelier Verso in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht, op de locatie van de klant of op een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de voor de opdracht benodigde en redelijke faciliteiten.

In geval van annulering door de klant tijdens de uitvoering van de opdracht heeft Atelier Verso recht op een vergoeding pro rata voor de reeds gemaakte kosten (uren die reeds werden besteed aan het grafisch ontwerp) en reeds geleverde prestaties.

 

ARTIKEL 6 proefdrukken

Op vraag van de klant zal Atelier Verso in een digitale proefdruk voorzien.

Vraagt de klant geen digitale proefdruk, dan geldt dit als aanvaarding zonder voorbehoud van de uitvoering door Atelier Verso conform het ontwerp.

Als Atelier Verso een digitale proefdruk aflevert, is de klant ertoe gehouden om hierop binnen redelijke termijn schriftelijke feedback te geven. Indien de klant nalaat tijdig (uiterlijk binnen 48 uren na ontvangst van de proefdruk) zijn opmerkingen per e-mail over te maken, kan Atelier Verso nooit aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele vertraging in de levering of fouten in de definitieve druk.

Bijkomende digitale proefdrukken op verzoek van de klant kunnen een vertraging opleveren die buiten de verantwoordelijkheid van Atelier Verso valt.

De bevestiging voor druk die via e-mail wordt gegeven, geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van de uitvoering door Atelier Verso conform de offerte. Deze aanvaarding ontslaat Atelier Verso van elke aansprakelijkheid omtrent eventuele fouten of gebreken met betrekking tot de definitieve druk.

 

ARTIKEL 7 levering

De levering geschiedt op de afgesproken plaats, indien geen plaats van levering werd overeengekomen, geschiedt zij op het adres van Atelier Verso. Het risico van de producten tijdens het vervoer wordt gedragen door de klant.

Alle door Atelier Verso genoemde of overeengekomen leveringstermijnen zijn naar best vermogen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Atelier Verso bekend waren. Zij betreffen nooit een resultaatsverbintenis. Atelier Verso spant zich er naar behoren voor in om de overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde over overeengekomen termijn brengt Atelier Verso niet in verzuim.

Indien Atelier Verso onverhoopt niet in staat zou zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Atelier Verso allee schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Atelier Verso een termijn van minstens 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

In het geval van vertraging bij het leveren van het drukwerk door de externe drukker met wie Atelier Verso samenwerkt, onafhankelijk van de wil van Atelier Verso, wordt de verbintenis tot levering in hoofde van Atelier Verso uitzonderlijk opgeschort. Atelier Verso zal de klant hierover onverwijld informeren.

 

 

ARTIKEL 8 eigendomsvoorbehoud, risico-overdracht, zaakvorming en retentie

Alle ontwerpen blijven eigendom van Atelier Verso tot integrale betaling van de totaalprijs, eventueel verhoogd met de nalatigheidsinteresten.

Zolang die volledige betaling van de totaalprijs niet is gebeurd, mag de klant de ontwerpen niet omvormen, vervreemden, overdragen, bezwaren en/of anderszins in welke vorm en ten welke titel ook aan derden ter beschikking stellen.

Indien de klant uit de door Atelier Verso geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de klant die zaak slechts voor Atelier Verso en houdt de klant de nieuwe gevormde zaak voor Atelier Verso totdat de klant alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Atelier Verso heeft in dat geval, tot het moment van volledige voldoening door de klant, alle rechten als eigenaar van de nieuwe gevormde zaak.

Het risico voor verlies van producten (bv. door brand) of schade die zou kunnen worden veroorzaakt door een derde partij (bv. door diefstal of vandalisme) wordt overgedragen aan de klant bij de levering aan de vervoerder van de goederen of, desgevallend, wanneer de goederen door de klant worden afgehaald.

 

ARTIKEL 9 herroepingsrecht

Het wettelijke herroepingsrecht (zoals voorzien in Boek VI van het Wetboek Economisch Recht) dat van toepassing is op overeenkomsten gesloten tussen een onderneming en een consument, zal niet van toepassing zijn op de producten geleverd door Atelier Verso. Deze producten zijn immers volgens de specificaties van de klant vervaardigd of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd. Het ontwerp is immers gericht op de noden van de klant. Bovendien richt Atelier Verso haar dienstverlening uitsluitend op klant-ondernemingen, namelijk natuurlijke of rechtspersonen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven en in die hoedanigheid een overeenkomst sluiten met Atelier Verso.

 

ARTIKEL 10 overmacht

In geval van overmacht is Atelier Verso gerechtigd de overeenkomst op te schorten gedurende de overmachtssituatie. Als de onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend is, zal Atelier Verso niet langer gehouden zijn tot nakoming van haar verbintenissen. Atelier Verso zal de klant telkens te gepasten tijde op de hoogte brengen van het bestaan van een overmachtssituatie waardoor zij haar verbintenissen tijdelijk moet opschorten, dan wel niet langer kan uitvoeren.

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden het volgende verstaan: een plotse, onvoorspelbare en onvermijdelijke gebeurtenis, buiten de wil van de partijen, die de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst onmogelijk maakt. Als overmacht in hoofde van Atelier Verso worden uitdrukkelijk, zonder limitatief te zijn, beschouwd: brand, technische stoornissen, vertragingen bij koeriers en rederijen, materiële defecten, problemen bij de drukkerij, en andere situaties die de activiteiten van Atelier Verso ernstig bemoeilijken of onmogelijk maken en die niet aan haar kunnen worden toegerekend.

Indien er reeds gedeeltelijk aan de overeenkomst werd voldaan door Atelier Verso of de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd (bv. een deel van de bestelling kan wel geleverd worden), is Atelier Verso gerechtigd om deze diensten afzonderlijk te factureren.

Voor het reeds betaalde gedeelte van de overeenkomst dat omwille van overmacht in hoofde van Atelier Verso niet verder kan worden uitgevoerd (bv. de betaalde goederen die omwille van overmacht niet langer kunnen worden geleverd), is de klant gerechtigd op een pro rata terugbetaling.

 

ARTIKEL 11 aansprakelijkheid

Atelier Verso kan enkel aansprakelijk worden gesteld indien een zware fout en/of bedrog t.a.v. haar is bewezen, doch niet in geval van lichte fout. Hetzelfde geldt indien Atelier Verso een beroep doet op onderaannemers (zoals een drukkerij bij de proefdruk).

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen en behoudens in geval van opzet of zware fout, is de aansprakelijkheid van Atelier Verso beperkt tot:

  • Vergoeding van de schade van de klant die rechtstreeks en enkel het gevolg is van de contractuele tekortkomingen van Atelier Verso en/of de vastgestelde gebreken aan de diensten.
  • En dit maximum tot het bedrag van de totaalprijs van de diensten vermeld in de overeenkomst tussen partijen. Dit bedrag is in ieder geval beperkt tot 15.000 euro per kalenderjaar.

Atelier Verso kan, behoudens in het geval van fraude, bedrog, opzet of zware fout, nooit gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, gevolg- en/of indirecte schade, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, inkomstenderving.

Atelier Verso kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van fouten vanwege de drukker. Atelier Verso kan enkel verantwoordelijk worden gesteld voor het aanleveren van verkeerde documenten aan de drukkerij. De klant moet de proefdruk of drukklare PDF goedkeuren en grondig nakijken. Indien er geen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt op de proefdruk binnen de twee (2) kalenderdagen na ontvangst, dan wordt de klant geacht akkoord te gaan. Atelier Verso kan niet worden aangesproken wanneer het drukwerk afwijkt van de proefdruk die werd overeengekomen tussen de klant en Atelier Verso, en door haar correct werd overgemaakt aan de drukkerij. In dit geval zal de klant de drukkerij zelf moeten aanspreken.

Atelier Verso is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de klant ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper zijn geïntroduceerd. De klant dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

 

ARTIKEL 12 intellectuele rechten

De klant erkent dat Atelier Verso het recht heeft om de geleverde producten en diensten te vermelden op haar website, in reclame, in mailings en ter referentie aan derde personen. Tevens heeft Atelier Verso het recht om, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, haar naam te vermelden op het door haar geleverde product (het drukwerk).

Atelier Verso behoudt alle intellectuele rechten op alle diensten die zij aanbiedt en alle documenten die zij in het kader van de diensten aan de klant overmaakt. Alsook de verstrekte ideeën en concepten die aan de grondslag liggen van de ontwerpen, worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Atelier Verso.  De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Het product mag niet worden bewerkt, verwerkt, vereenvoudigd of gekopieerd dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij de klant hiervoor de uitdrukkelijke toestemming heeft van Atelier Verso.

Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk en in een ondertekende overeenkomst anders bepaald, kan een bestelling van specifieke diensten op geen enkele manier beschouwd worden als een gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten op deze diensten, noch op de door Atelier Verso of de door haar ressorterende organisaties gedeponeerde woord- of beeldmerken.

Mocht de klant, na overeenstemming met Atelier Verso, ter publicatie of vereenvoudiging van de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie of rapporten overgaan, dan dient te allen tijde schriftelijke toestemming te worden gevraagd en aan bronvermelding (Liesbeth De Backer) te worden gedaan.

De klant verbindt zich ertoe de documenten (bv. proefdrukken, offertes, ontwerpen,…) opgemaakt door Atelier Verso niet over te dragen aan derden die geen band hebben met de onderneming én deze documenten en materialen enkel te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze verstrekt worden. Deze documenten worden beschermd door boek XI van het wetboek economisch recht. Wanneer Atelier Verso vaststelt dat de klant zich niet heeft gehouden aan deze verplichting , heeft Atelier Verso recht op een forfaitaire schadevergoeding van 1000 euro, onverminderd het recht van Atelier Verso om aan te tonen dat de werkelijke schade dit bedrag overtreft.

 

ARTIKEL 13 beëindiging van de overeenkomst

Indien Atelier Verso en de klant – na onderling overleg – overeenkomen om de overeenkomst te beëindigen, heeft Atelier Verso steeds het recht om reeds uitgevoerde werken en gemaakte kosten te factureren, ongeacht de fase van uitvoering. In het geval dat de klant voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst (een deel van) de totaalprijs heeft vooruitbetaald en deze vooruitbetaling de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten in hoofde van Atelier Verso overtreft, heeft de klant recht op een pro rato terugbetaling van de vooruitbetaling. Atelier Verso heeft steeds het recht een bijkomende vergoeding te vorderen in het geval zij omwille van de beëindiging bijkomende schade heeft geleden.

 

ARTIKEL 14 verwerking van persoonsgegevens

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door Atelier Verso, zal Atelier Verso optreden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen.

De persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring, die raadpleegbaar is op https://www.atelier-verso.be/privacy-policy/.

Voor alle andere verzoeken of vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de klant kan hij/zij contact opnemen via de contactgegevens vermeld in artikel 2.

 

ARTIKEL 15 confidentialiteit

De aard van het werk en alle door de klant verstrekte informatie zullen door Atelier Verso met de grootst mogelijke confidentialiteit worden behandeld. Voor wat betreft eventuele persoonsgegevens staat het de klant vrij om deze op anonieme of gecodeerde wijze mee te delen.

Atelier Verso behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis of informatie voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens ter kennis van derden wordt gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

 

ARTIKEL 16 klachtenprocedure

In geval van klachten, moedigen we je aan om in eerste instantie contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld in artikel 2. Als klachten betrekking hebben op producten en/of facturen, gelieve dan altijd het factuurnummer te vermelden.

 

ARTIKEL 17 toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op elke overeenkomst, aanbieding of advies is het Belgisch recht van toepassing.

Eventuele geschillen betreffende de geldigheid, de uitlegging, de uitvoering of de uitdoving van deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, behoren naar keuze van de eisende partij tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van Atelier Verso.

 

ARTIKEL 18 slotbepalingen

Indien er bijzondere voorwaarden worden opgenomen op de offerte, factuur of overeenkomst en deze voorwaarden verschillen van de algemene voorwaarden, hebben deze bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden, hoewel de overige algemene voorwaarden een aanvullende werking hebben en onverwijld van toepassing blijven. De algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de klant of een derde partij zijn in geen geval van toepassing in de relatie tussen de klant en Atelier Verso.

De bepalingen van de volledige overeenkomst tussen de klant en Atelier Verso zijn deelbaar en indien één of meer van deze bepalingen ongeldig worden verklaard, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

Indien een bepaling als overmatig ruim of nietig wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien een bepaling als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal de bepaling vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk het economische effect en de bedoeling van de partijen van de ongeldig verklaarde bepaling benadert