Privacy Policy

Privacyverklaring en algemene voorwaarden

Atelier Verso kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Atelier Verso en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan www.atelier-verso.be verstrekt. Atelier Verso kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Liesbeth De Backer, Oude Brusselseweg 292, 9050 Gentbrugge, info @atelier-verso.be

Atelier Verso verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Atelier Verso uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Atelier Verso bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Atelier Verso verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Atelier Verso worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Atelier Verso gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Atelier Verso maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Atelier Verso bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Atelier Verso te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Atelier Verso heeft hier geen invloed op. Atelier Verso heeft Google geen toestemming gegeven om via Atelier Verso verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@atelier-verso.be, Atelier Verso zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Atelier Verso neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Atelier Verso maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Atelier Verso verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Atelier Verso op via info@atelier-verso.be. www.atelier-verso.be is een website van Atelier Verso en is als volgt te bereiken:

 

Algemene verkoopsvoorwaarden Atelier Verso

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

De hierna volgende voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten aangegaan tussen Liesbeth De Backer, Atelier Verso, Oude Brusselseweg 292, 9050 Gentbrugge, ingeschreven in het btw-register onder het nummer BE0501.907.692 (hierna ‘Atelier Verso) en de klant. De eigen voorwaarden van de klant zijn ondergeschikt, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Tenzij anders vermeld op de bestelbon geeft de klant hiermee stilzwijgend zijn akkoord bij bestelling. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN ACCEPTATIE

Alle offertes en prijsopgaven door Atelier Verso zijn geheel vrijblijvend en blijven één maand geldig, tenzij anders vermeld. De facturering door Atelier Verso geschiedt op basis van deze offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijk gesloten overeenkomst zijn pas geldig indien deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 

ARTIKEL 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

Atelier Verso zal het nodige doen om de overeenkomst naar de eisen van goed en deugdelijk vermogen uit te voeren en heeft slechts een middelenverbintenis, zij waarborgt geen resultaat noch de volledige correctheid van haar adviezen. Atelier Verso heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien zij niet of niet tijdig over de benodigde gegevens beschikt die door de klant dienen te worden verstrekt of waarvan de klant behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Atelier Verso de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd of de daaraan verbonden kosten heeft betaald. Atelier Verso is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door haar advies, noch voor schade veroorzaakt door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien door Atelier Verso in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of op een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de voor de opdracht benodigde en redelijk gewenste faciliteiten. Ingeval van annulering door de klant tijdens de uitvoering van de opdracht, heeft Atelier Verso recht op de overeengekomen vergoeding.

ARTIKEL 4 – LEVERINGSTERMIJNEN

Alle door Atelier Verso genoemde of overeengekomen (leverings-) termijnen zijn naar best vermogen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Atelier Verso bekend waren, zij betreffen nooit een resultaatsverbintenis. Atelier Verso spant er zich naar behoren voor in de overeengekomen (leverings-)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings-) termijn brengt Atelier Verso niet in verzuim. Indien Atelier Verso onverhoopt niet in staat zou zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Atelier Verso alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Atelier Verso een termijn van minstens 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

Alle prijzen in de offerte zijn exclusief BTW en exclusief de eventueel aan de klant in rekening te brengen kosten van vervoer en/of transport en alle andere heffingen van overheidswege, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

ARTIKEL 6 – BETALING

Alle door Atelier Verso uitgegeven facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1,5% per maand. Daarenboven zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15%, met een minimum van 125,00 EUR, ten titel van overeengekomen schadevergoeding. Bij niet betaling op de vervaldag behoudt Atelier Verso zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen, zijn ontvangen.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD, ZAAKVORMING EN RETENTIE

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Atelier Verso zolang alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die de klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Atelier Verso zijn voldaan, zelfs als deze zaken zouden zijn overgedragen aan een derde. Indien de klant (mede) uit de door Atelier Verso geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de klant die zaak slechts voor Atelier Verso en houdt de klant de nieuw gevormde zaak voor Atelier Verso totdat de klant alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Atelier Verso heeft in dat geval, tot het moment van volledige voldoening door de klant, alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak. Rechten worden in voorkomend geval aan de klant steeds verleend of overgedragen onder voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Atelier Verso kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Atelier Verso onder zich houden waarbij zij zich ertoe verbindt deze niet met derden te delen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 8 – KLACHTEN

Om geldig te zijn dienen klachten per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur aan Atelier Verso te worden gemeld. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn drie dagen na uitgiftedatum. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

ARTIKEL 9 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producties, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, databestanden, resultaten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Atelier Verso of diens licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige mag het ontwikkelde materiaal niet worden bewerkt, verwerkt, verveelvoudigd of gekopieerd dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Atelier Verso. Mocht de klant, na overeenstemming met Atelier Verso, ter publicatie of verveelvoudiging van de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie of rapporten overgaan, dan dient te allen tijde schriftelijke toestemming te worden gevraagd en aan bronvermelding (Liesbeth De Backer) te worden gedaan. De intellectuele eigendomsrechten op de door Atelier Verso verstrekte ideeën, concepten, ontwerpen of elk ander mogelijk materiaal blijven volledig bij Atelier Verso, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Atelier Verso hiervoor een vergoeding bedingen. Bij schending is Atelier Verso gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. 

ARTIKEL 10 – CONFIDENTIALITEIT

De aard van het werk en alle door de klant verstrekte informatie zullen door Atelier Verso met de grootst mogelijke confidentialiteit worden behandeld. Voor wat betreft eventuele persoonsgegevens staat het de klant vrij om deze op anonieme of gecodeerde wijze mee te delen. Atelier Verso behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis of informatie voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

ARTIKEL 11 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Atelier Verso voor een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is steeds beperkt tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Atelier Verso voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De klant vrijwaart Atelier Verso voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

Elk geschil voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal behandeld worden onder het Belgisch recht en voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Atelier Verso.

Postadres: Oude Brusselseweg 292, 9050 Gentbrugge

Vestigingsadres: Oude Brusselseweg 292, 9050 Gentbrugge

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 501.907.692

Telefoon: 0477911691

E-mailadres: info@atelier-verso.be